Een geslaagde ledenvergadering en afterparty

18 maart 2024

In een volle kantine werd de ledenvergadering op 5 maart gehouden. In de bijlage vind je de notulen hiervan. Toch willen we enkele belangrijke punten, die unaniem tijdens de vergadering door de aanwezige leden goedgekeurd zijn, extra onder het voetlicht brengen:
De contributie voor de actief spelende/reserve spelers wordt volgend seizoen verhoogd met € 5,=. De contributie voor de donateurs (met/zonder stemrecht) wordt verhoogd met € 2,=. Voor de steunende/rustende jeugd t/m 4 jaar blijft de contributie gelijk.
Vanaf volgend seizoen zijn dit enkel nog de categorieën, er verdwijnen er dus 3. Wel wordt een categorie toegevoegd, genaamd ‘Vrijwilligers’. Zij betalen geen contributie, maar hebben dan ook geen stemrecht.

Vanaf volgend seizoen vindt de contributie inning weer 1x per jaar (in juli) plaats. Als dit voor leden bezwaarlijk is kunnen zij hierover een mail met onderbouwing sturen naar info@rksvboerdonk.nl
Lid worden kan (ook met terugwerkende kracht) per 1 juli en per 1 januari van elk jaar, waarbij respectievelijk per gehele of halve jaar het bijbehorende contributiebedrag verschuldigd is. Na inning van de bijbehorende contributie is het lidmaatschap definitief en ben je voortaan eventueel speelgerechtigd.

Er wordt een aanpassing gemaakt in het huishoudelijk reglement; zo zal vanaf volgend seizoen een jaarlijkse contributieverhoging toegepast kunnen worden tot maximaal 3%. Welk percentage (per categorie) het exact wordt, wordt berekend door de penningmeester en wordt elk seizoen in het voorjaar door het bestuur gecommuniceerd naar de leden. Zolang de verhoging ≤ 3% blijft hoeft dit daarna niet steeds opnieuw goedgekeurd te worden in een ALV.
De indexering wordt afgerond op hele bedragen (vanaf € 0,50 naar boven afgerond). Bij een indexering wordt de (betreffende) categorie altijd met minimaal €1,= verhoogd.

En wil je een samenvatting van de afterparty met Rob Scheepers? Lees dan volgende week de clubpagina in de Erpse Krant!

Last modified: 18 maart 2024

Comments are closed.